• ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
     
    พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย.
     
   

  จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 7 วัน (โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) ดังนี้

   
  1. กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล                       สูงสุดไม่เกิน    30,000 บาท/คน
   กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ                    จ่าย     35,000 บาท/คน


  2. (หากเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณีรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท)


  3. หมายเหตุ : การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงิน ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภับจากรถ

     
   

  จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ตาม พ.ร.บ .รวมค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่าย เมื่อพิสูจน์ความรับผิดแล้ว) ดังนี้

   
  1. กรณีบาดเจ็บ  จ่ายค่ารักษาพยาบาล               สูงสุดไม่เกิน    80,000 บาท/คน
   กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร                                   จ่าย  300,000 บาท/คน
   กรณีสูญเสียอวัยวะสูงสุด ไม่เกิน 300,000 บาท/คน


  2. (เป็นไปตามเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนด)


  3. กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล  (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน สูงสุด ไม่เกิน 20 วัน


  4. หมายเหตุ : (ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น)

     
     
  Link อื่นๆ