Choose Language: thailand lawyer English ภาษาไทย
 
     หน้าแรก  |  เกี่ยวกับบริษัท  |  บริการของเรา  |  Thai RSC  |   ติดต่อเรา                                                    
 
 
Company Profile
บริษัทผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการและผู้บริหาร

เกี่ยวกับบริษัทกลางฯ

p1

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

        

           บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 72 ก. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เพราะในบางพื้นที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแต่ละบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการที่แตกต่างกัน

          บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 57 บริษัท

   

  

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
1.   ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และดำเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย
2.   ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
3.   ดำเนินกิจการอื่นตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ

นโยบายการบริหารและจัดการ


Transparency ความโปร่งใส


 

Accountability ตรวจสอบได้

 

 

Responsibility ความรับผิดชอบ

 

 

 

Efficiency มีประสิทธิภาพ

ลักษณะการดำเนินกิจการ

  • ทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงดำเนินกิจการตามที่บริษัท หรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นผู้มอบหมาย

  • ทำหน้าที่รับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • ทำหน้าที่เป็นสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ (Thai National Bureau of Insurance)

  • ทำหน้าที่ในการรับคำร้องขอค่าทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

  • ทำหน้าที่ให้บริการจัดสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วไป ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันสุขภาพ

  • การร่วมเป็นองค์กรพันธมิตรเครือข่ายมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Thailand Global Road Safety Partnership :THAILAND GRSP)

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ (UKAS) และมาตรฐานของประเทศไทย (NAC) จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด ได้แก่ การจัดการสินไหมทดแทน การรับประกันภัยตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงการบริการและงานสนับสนุนธุรกิจประกันภัยทั้งระบบทั่วประเทศ (Provision of Compulsory Motor Insurance Services for Insurance Industry, Including all branches nationwide) ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของไทย ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานทุกระบบครอบคลุมทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัททั่วประเทศ

วิสัยทัศน์
เป็นสัญลักษณ์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และเป็นผู้นำในด้านมาตรฐานการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
ในบริการด้านการจัดการสินไหมทดแทน และด้านการรับประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม

อุดมการณ์
ตั้งมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง
มุ่งมั่นในบริการที่เป็นเลิศ
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
เชื่อมั่นในคุณค่าของคนRoad Accident Victims Protection Co.,Tld.
44/1 Rungrojthanakul Building, 11th Floor
Ratchadapisek Road, Huakwang, Bangkok 100310
Tel. 0-2100-9191 Fax. 0-2643-0293-4