RVP 2007
 
 
หน้าหลัก      
 
 
 
คุณสมบัติการเป็นตัวแทนฯ  ระเบียบการรับกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ของบริษัทกลางฯ

 คุณสมบัติการเป็นตัวแทน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์  สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

คุณสมบัติการเป็นตัวแทนจำหน่าย ... รถจักรยานยนต์
1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทกลางฯ หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
3. สามารถปฏิบัติตามระเบียบและสัญญาการเป็นตัวแทน ของบริษัทกลางฯ ได้

เอกสารประกอบการจัดทำใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทกลางฯ

     1.กรณีที่ตัวแทนยังไม่เคยมีใบอนุญาตฯเอกสารที่ใช้ประกอบมีดังนี้

             1.1 คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ (ตว.1) พร้อมระบุรหัสตัวแทนไว้ทางมุมล่างซ้าย
             1.2 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
             1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
             1.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
             1.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามีการแก้ไข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
             1.6 สำเนาหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ตามความ ในมาตรา 65 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุดหรือสำเนาหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตร ขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับประกันภัยรายย่อย ตามความในมาตรา 65 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
             1.7 สำเนาเอกสารยืนยันผลการสอบผ่านเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ จากสมาคมประกันวินาศภัย 1 ชุด
             1.8 สำเนา  Pay in ต้นฉบับ (เงินค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตฯ ตามประกาศนายทะเบียน) 1ชุด

       2.กรณีที่ตัวแทนเคยมีใบอนุญาตฯแต่หมดอายุไปแล้วเอกสารที่ใช้ประกอบมีดังนี้

             2.1 ใบอนุญาตฯ (ตัวจริง) หรือสำเนาใบอนุญาตฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
             2.2 สำเนาหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ตามความ ในมาตรา 65 หรือสำเนาหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับประกันภัยรายย่อย ตามความในมาตรา 65 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ซึ่งหนังสือรับรองการอบรมฯ นั้น ต้องไม่เคยยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ กับบริษัทกลางฯ มาก่อน
             2.3  คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ (ตว.1) พร้อมระบุรหัสตัวแทนไว้ทางมุมล่างซ้าย
             2.4 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่ เกิน 6 เดือน)
             2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
             2.6 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
             2.7 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามีการแก้ไข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
             2.8 สำเนา Pay in ต้นฉบับ (เงินค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตฯ ตามประกาศนายทะเบียน)1 ชุด

 
 
RVP 2007