วงเงินความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
 • ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน

   •             
      1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน  30,000 บาท
      2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม
        1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทในชั้นต้น
    35,000 บาท

   • หมายเหตุ ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการ
    และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ
    (ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547)

  ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย

  •   1. กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 80,000 บาท
     2. กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร   300,000 บาท
     3. สูญเสียอวัยวะ  
       - นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท
       - สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
       - สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท
     4. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน  4,000 บาท

  • * ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
  • หมายเหตุ สำหรับกรมธรรม์ที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
  Link อื่นๆ