เอกสารประกอบที่ใช้เพื่อเบิกค่าสินไหมทดแทน

กรณีบาดเจ็บ

กรณีเบิกค่าชดเชย (ผู้ป่วยใน)

กรณีทุพพลภาพ

กรณีเสียชีวิต

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้

2.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

2. ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

2. ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ

2. ใบมรณบัตร

 

 

3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ

3. สำเนาบัตรประชาชนทายาทสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

 

4. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ

คำเตือน
          ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นคำร้องขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  Link อื่นๆ