หน้าหลัก

ขับขี่ปลอดภัย

เมาไม่ขับ

   ศูนย์ความปลอดภัย

รวมลิงค์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปี 2538-2545

 
 


 
 


 
 


เมาไม่ขับ...เพื่อลดอุบัติเหตุยานยนต์

 
 
     จากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2545 พบว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงถึง 105,998 คน และจากสถิติของกระทรงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2545 มีคนไทยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 2,820,600 คน โดยผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยหนุ่มสาว และกว่าครึ่งของผู้ประสบเหตุ มีสาเหตุมาจากเมาสุราแล้วขับแทบทั้งสิ้น ซึ่งยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ และประเทศไทยต้องสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจกว่าปีละแสนล้านบาท (จากข้อมูล TDRI)

หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่จะหยุดยั้งผู้ที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถ จะส่งผลเสียต่อสังคมไทย ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ทำให้คนกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกัน จัดตั้งชมรมเมาไม่ขับขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้รณรงค์เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นเตือนประชาชนให้ทราบถึงอันตรายจากการดื่มสุราแล้วไปขับรถมาโดยตลอด จนในปัจจุบันเติบโตมาเป็นมูลนิธิเมาไม่ขับ และยังคงยึดมั่นในวัตถุประสงค์หลักที่ชัดเจนก็คือ จะหยุดผู้ดื่มสุราไม่ให้ออกมาขับขี้ยานพาหนะในทุกรูปแบบ

มูลนิธิเมาไม่ขับ ใคร่ขอวิงวอนทุกท่านให้มาร่วมมือกันรักษาชีวิตของคนไทย ไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อบริสุทธิ์ของผู้ที่ดื่มสุราแล้วออกมาขับขี่ยานพาหนะ ถึงแม้ท่านจะไม่ได้ดื่มสุรา แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะไม่โดนคนที่ดื่มมาชนท่าน

หนึ่งในหลายๆชีวิตที่เราช่วยกันรักษาไว้นั้นอาจเป็นชีวิตท่านเองก็ได้
 
 


ข้อเท็จจริง

 
      
     1.  
จากสถิติชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี 2538-2545 มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงถึง 105,998 คน เฉลี่ยปีละ 13,249 คน วันละ 36 คน ชั่วโมงละ 1.5 คน
     2.   จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข นับตั้งแต่ปี 2543-2545 มีคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรสูงถึง 2,820,600 คน เฉลี่ยปีละ 940,200 คน วันละ 2,575 คน ชั่วโมงละ 107 คน นาทีละ 17 คน
     3.   กว่าครึ่งของอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ เพราะฉะนั้นในทุกปีจะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรจากการเมาแล้วขับสูงถึง 6,624 คน หรือวันละ 18 คน คิดเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับปีละกว่า 470,100 คน วันละ 1,287 คน ชั่วโมงละ 53 คน
 
   

ข้อมูลล่าสุด..
สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย


ปี 2543 บาดเจ็บ 921,352 คน
ปี 2544 บาดเจ็บ 946,900 คน
ปี 2545 บาดเจ็บ 952,348 คน

ปี 2543 เสียชีวิต 11,986 คน
ปี 2544 เสียชีวิต 11,652 คน
ปี 2545 เสียชีวิต 13,116 คน
 

การเสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลต่างๆ


เทศกาลปีใหม่ ปี 45 (27 ธ.ค. 44 - 2 ม.ค. 45) 7 วัน
บาดเจ็บ 34,303 ตาย 585 เฉลี่ยชั่วโมงละ 3.5 คน

เทศกาลปีใหม่ ปี 46 (27 ธ.ค.45 - 2 ม.ค. 46) 7 วัน
บาดเจ็บ 35,286 คน ตาย 606 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 3.6 คน

เทศกาลสงกรานต์ ปี 45 (11 เม.ย.-17 เม.ย. 45) 7 วัน
บาดเจ็บ 40,925 คน ตาย 606 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 3.6 คน

เทศกาลสงกรานต์ ปี 46 (11 เม.ย.-16 เม.ย. 46) รวม 6 วัน
บาดเจ็บ 3,718 คน ตาย 559 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 3.3 คน

เทศกาลปีใหม่ ปี 47 (27 ธ.ค.46-4 ม.ค.47) รวม 9 วัน
บาดเจ็บ 45,516 คน ตาย 902 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 4 คน
 

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด


     1. เชียงราย
     2. นครราชสีมา
     3. ลพบุรี
     4. ชลบุรี
     5. ระยอง
 

จังหวัดที่มีคดีความผิดเกี่ยวกับเมาแล้วขับขึ้นสู่ศาลมากที่สุด ปี 45


     1. กรุงเทพมหานคร
     2. สมุทรปราการ
     3. ขอนแก่น
     4. สุราษฎร์ธาน
     5. นครปฐม