• การเบิกประกัน พ.ร.บ.
     

  เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ. ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครอง
  เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. มีดังนี้

     
   

  กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาล

  1. 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
       หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
  2. 2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

   

     
   

  กรณีเบิกค่าชดเชย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

  1. 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือ
       หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
  2. 2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

   

  หมายเหตุ : (ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดไม่สามารถเบิกค่าชดเชยได้)

     
    กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ
  1. 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือ
       หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
  2. 2. ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
  3. 3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับ ความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ

   

     
    กรณีเสียชีวิต
    
  1. 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือ
       หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
  2. 2. ใบมรณบัตร
  3. 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
  4. 4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากรถ

   

     
    

  หมายเหตุ 

  1. การจ่ายค่าเสียหาย ของบริษัทประกันภัย จะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น

  1. 2. หากผู้เสียหายนั้นไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด
       ที่ท่านไว้วางใจให้มากระทำการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
       และผู้รับมอบอำนาจ 
  2. 3. การจ่ายค่าเสียหายนั้นทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต
       บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็คให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น
     
  Link อื่นๆ