ผู้บริหาร 
 •  
  นายนพดล สันติภากรณ์
  กรรมการผู้จัดการ
  นายประสิทธิ์ คำเกิด
  รองกรรมการผู้จัดการ


  นายกรวิชญ์ สกุลตัง
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  นายประยูร ภู่แส
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


  นางสาวดวงพร ศรีว่องไทย
  ผู้อำนวยการ
  สำนักบริหารอัตราและการรักษาพยาบาล
  นางสาวธารินี ปานเขียว
  ผู้อำนวยการ
  สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  นายชนัน นิธิธรรมวัตร
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  นางสาวนิศา เชียรเตชากุล
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายบัญชี การเงิน และการลงทุน
  นายสมชาย สุดเสนาะ
  ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน

  นางสาวสุรัตน์ รุ่งอารี
  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
  นายเกษม สังข์ภิรมย์
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายรับประกันภัยและการตลาด
  นางสาวเพ็ญสุดา อุสาหพานิช
  ผู้อำนวยการ
  สำนักบริหารความเสี่ยง
  และกำกับการปฏิบัติตาม
  กฎหมายและกฏระเบียบ

  นางสุนันทา เอียดเจริญ
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดชื้อ
  นายณัฏฐปคัลย์ สลับแสง
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นางสาวสายจิตร์ สินปรุ
  ผู้อำนวยการ
  สำนักกรรมการผู้จัดการ
  นายกิตติ จาระวรรโณ
  รักษาการอำนวยการ
  สำนักตรวจสอบ
  นายพิพิธ ภักดีไทย
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกิจการสาขา
   
  Link อื่นๆ