ผู้บริหาร 
 •  
  นายนพดล สันติภากรณ์
  กรรมการผู้จัดการ
  นายประสิทธิ์ คำเกิด
  รองกรรมการผู้จัดการ


  นายกรวิชญ์ สกุลตัง
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  นายประยูร ภู่แส
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


  นางสาวดวงพร ศรีว่องไทย
  ผู้อำนวยการ
  สำนักบริหารอัตราและการรักษาพยาบาล
  นางสาวธารินี ปานเขียว
  ผู้อำนวยการ
  สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  นายชนัน นิธิธรรมวัตร
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  นายศักดิ์ชัย สรขันธ์
  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
  นางสาวนิศา เชียรเตชากุล
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  นายสมชาย สุดเสนาะ
  ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน

  นางสาวสุรัตน์ รุ่งอารี
  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
  นายเกษม สังข์ภิรมย์
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายรับประกันภัยและการตลาด
  นางสาวเพ็ญสุดา อุสาหพานิช
  ผู้อำนวยการ
  สำนักบริหารความเสี่ยง
  และกำกับการปฏิบัติตาม
  กฎหมายและกฏระเบียบ

  นางสุนันทา เอียดเจริญ
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายสำนักงานและธุรการ
  นายณัฏฐปคัลย์ สลับแสง
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นางสาวสายจิตร์ สินปรุ
  ผู้อำนวยการ
  สำนักกรรมการผู้จัดการ
  นายกิตติ จาระวรรโณ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  สำนักตรวจสอบ
  นายพิพิธ ภักดีไทย
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกิจการสาขา
  Link อื่นๆ