• (การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน) MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY
   

   

     
   

                บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน   โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
  การสร้างเสริมสุขภาพ โดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556-2559 (การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

   

   
     
           
         
  Link อื่นๆ