• การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ภาคตะวันตก (ครั้งที่ 2) MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY
   

   

     
   

               บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน   โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุน

  การสร้างเสริมสุขภาพ  โดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556-2559 (การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

   
     
   
           
  Link อื่นๆ