• ร่วมการประชุมสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม E6 : ด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ครั้งที่ 1 / 2560
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมการประชุมสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม E6 : ด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ครั้งที่ 1 / 2560 ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

   
     
       
           
  Link อื่นๆ