• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมสัมมนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาและจัดนิทรรศการ ประจำปี2560 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน" ซึ่งจัดโดยกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   
     
       
           
  Link อื่นๆ