• คณะผู้บริหารบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนพื้นฐาน Competency ขององค์กร
   

   

     
   

           บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนพื้นฐาน Competency ขององค์กร” เพื่อกำหนดสมรรถนะที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Core Competency) รวมถึงสมรรถนะที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของงาน (Functional Competency) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร

   
     
   
  Link อื่นๆ