• บริษัทกลางฯ ลงนาม MOU องค์กรขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่สาธารณะ
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ     ด้านปฏิบัติการ เป็นตัวแทนบริษัทลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็น “องค์กรขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่สาธารณะ” ระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนทพ.) สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและสมาคมสื่อช่อสะอาด เพื่อร่วมนำข้อมูลข่าวสาร
  กระจายสู่ประชาชนอย่างคลอบคลุมในทุกพื้นที่ให้ทั่วถึงรวดเร็ว  สร้างความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะในทุกช่องทาง ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์
  ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

   
     
       
  Link อื่นๆ