• เสริมสร้างมาตรการองค์กร สวมหมวกนิรภัย 100%
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ สำนักงานประกันสังคม แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การสร้างมาตรการองค์กร เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ในผู้ใช้รถจักรยานยนต์เพื่อความ
  ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของบุคลากรในองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  ณ โรงแรมเอเชีย
  แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

   
     
       
  Link อื่นๆ