• พิธีมอบใบประกาศรับรองหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% ระยะที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
   

   

     
   

            ตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% ระยะที่ 2 ให้กับหน่วยงาน
  ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด จำนวน 32 หน่วยงาน ในโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%  ระยะที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมใน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ด้วยการสร้างมาตรการองค์กร ด้านการสวมหมวกนิรภัยขึ้นภายในองค์กร โดยเริ่มจากให้พนักงานทุกคนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่
  หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ยังได้ขึ้นทะเบียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยทางขององค์กรในอนาคต
  ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี

   
     
         
           
  Link อื่นๆ