รางวัลแห่งความภูมิใจ 
 • 1.รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2547
     จากหอการค้าไทย
  2.รางวัลบริษัทประกันภัยผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ประจำปี 2547
      จากกรมการประกันภัย
  3.รางวัลบริษัทประกันภัยผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ประจำปี 2548

     จากกรมการประกันภัย

  4.รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ที่มีผลงานในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2549 
     จากคณะอนุกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
  5.รางวัลบริษัทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนด้านประกันภัย ประจำปี 2549
     จากกรมการประกันภัย
  6.รางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ 9 ประเภท องค์กรดีเด่น ด้านส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2550
     จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  7.ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ตามมาตรฐานของประเทศไทย (NAC) และมาตรฐานของประเทศ
     อังกฤษ (UKAS)

     จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551

  8.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3ประจำปี 2551
     จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  9.โล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นองค์กรภาคธุรกิจเอกชนด้านส่งเสริมอาชีพคนพิการ เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2552
     จากหอการค้าไทย และ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  10.รางวัลสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบากประจำปี 2553 (รายการ โครม.....เปลี่ยนชีวิต)
       ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
    11.โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประเภทหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2553
       จากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (อปส.)
  12.ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตามมาตรฐานของประเทศไทย (NAC) และมาตรฐานของประเทศ
        อังกฤษ (UKAS)

        จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553
  13.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น อันดับ 1ประจำปี พ.ศ. 2553

       จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

  14.รางวัล “Prime Minister Road Safety Awards” ประเภทองค์กรดีเด่น ด้าน Road Safety User behavior Helmet
        การเพิ่มสมรรถนะรถและผู้ขับขี่

       เนื่องในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ” (Time For Action)
       ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
  15.โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “ถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร”
       ตามโครงการถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร ณห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
  16.โล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น "องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำแก่คนพิการประจำปี 2555"
       จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  17.รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์”(Taxpayers Recognition Award)ประจำปี 2555
       จากกรมสรรพากรกระทรวงการคลัง
  18.รางวัล “บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น” อันดับ 3 ประจำปี 2555      จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
  19.มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System-ISMS)ISO/IEC      27001:2005
       จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ จากบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556
  20.รางวัล ICT Best Practice Awards 2014
  21.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2556
  22.รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  23.โล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Call Center ดีเด่น)

  24.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2557

  Link อื่นๆ