มุ่งสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 
 •  
  มุ่งสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)


            
  องค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ค.ศ.2011-2020 (Decade of Action for Road Safety) และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกได้ให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563  ประเทศไทยเอง โดยกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบตามกรอบปฏิญญามอสโกกำหนดให้ “ปีพ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)” โดยให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทำแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2554-2563 โดยมีเป้าหมายการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบปฏิญญามอสโกกล่าวคือลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปีพ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีกรอบแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย 8 ประเด็นภายใต้กรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลกดังนี้

  1. 1. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยโดยมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย
  2. 2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ โดยมีเป้าหมายให้พฤติกรรมเมาแล้วขับของผู้ขับขี่ยานพาหนะลดลง
  3. 3. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย โดยมีเป้าหมายให้จุดเสี่ยงทุกจุดได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
  4. 4. ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด  โดยเฉพาะความเร็วของรถจักรยานยนต์  รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
  5. 5. ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัยโดยเฉพาะมาตรฐานของรถจักรยานยนต์ รถกระบะรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก
  6. 6. พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน (Road users) ให้มีความปลอดภัย
  7. 7. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บเพื่อให้การบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
  8. 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความแข็งแรงเพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          
           ทั้งนี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2554-2563โดยพร้อมเพรียงกันกับทุกประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยในปีแรกจะรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ดังเช่น โครงการ“คนขับ คนซ้อนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  ซึ่งการใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยนับวันจะมีปริมาณมากขึ้นด้วยการจราจรในเมืองใหญ่ ๆ มีปริมาณหนาแน่นรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่มีผู้ใช้มากที่สุดเพราะสะดวก ประหยัดน้ำมัน และรวดเร็วในการเดินทาง แต่อันตรายของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ก็มีสูงเช่นกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสารจะได้รับอันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะที่ศีรษะ ส่งผลให้เกิดความพิการ หรือ อันตรายต่อชีวิตได้ และจากการรายงานสถิติที่ผ่านมาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร คือ การขับรถเร็ว การวิ่งย้อนศร การดื่มแอลกอฮอลล์ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือแม้กระทั่งการไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  โครงการ “คนขับ คนซ้อนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” เป็นโครงการเพื่อที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมโดยรณรงค์ เพื่อความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ ผ่านกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ของบริษัทกลางฯ และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และลดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์

  Link อื่นๆ