บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

         “บริษัทกลางฯเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”   RVP Strive for Road Safety Culture

         อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสีย และความเสียหายอย่างมากมายมหาศาลทั้งในเรื่องของทรัพย์สินและทรัพยากรมนุษย์ โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิต-พิการ-บาดเจ็บเป็นและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม ปัญหานี้ไม่ใช่เกิดแต่เพียงในประเทศไทยของเราเท่านั้น หากแต่ได้มีการขยายตัวไปในหลายร้อยประเทศทั่วโลกในปีพ.ศ. 2552 ได้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีกว่า 100 ประเทศ  ณ กรุงมอสโคประเทศ สหพันธรัฐรัสเซียและองค์การสหประชาชาติ ได้มีการพูดถึงการสูญเสียและความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนโดยมีข้อมูลจาก WHO ระบุว่าการเสียชีวิตจากการจราจรทั่วโลกประมาณปีละ 1.3 ล้านคน ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวนั้นได้ให้ความสำคัญและควรมีการมาตรการในการแก้ไขกันอย่างจริงจัง  ต่อมาในเดือน มีนาคม 2553  โดยในที่ประชุม สมัชชาสหประชาชาติ ได้มีการกำหนดร่วมกัน ประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็น ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety )เป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชิวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้กึ่งหนึ่ง โดยประเทศสมาชิกทั่วโลกพร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

         วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ประเทศไทยได้มีการทำพิธีการประกาศให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อขับเคลื่อนตามกรอบ 5 ยุทธศาสตร์ คือ

  1. 1. การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
  2. 2. การทำให้ถนนและการจราจรปลอดภัย
  3. 3. การทำให้ยานพาหนะปลอดภัย
  4. 4. การทำ ให้ผู้ใช้ถนนมีความปลอดภัย
  5. 5. การแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุ โดยมีเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจาการจราจรให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อหนึ่งแสนประชากร ภายในปี 2563

         บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นองค์กรเอกชนองค์กรหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลผู้ประสบภัยจากรถ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ตระหนักถึงความสูญเสียและความเสียหาย   ต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของประชาชนอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างแท้จริง และด้วยจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันจึงจัดทำคู่มือเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัทกลางฯเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” หรือ RVP Strive for Road Safety Culture อันเป็นสมุดปกขาวเพื่อความปลอดภัยทางถนน (White Paper for Road Safety ) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายในองค์กร และขยายออกไปสู่สังคมอันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างแท้จริง

  Link อื่นๆ