•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ      

 • นโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
       "มุ่งมั่นพัฒนา และนำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทรวมถึงเป็นกรอบในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ให้มีการจัดทำ สื่อสาร นำไปปฏิบัติตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อให้สามารถป้องกันหรือบรรเทาอุบัติการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง"

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
        บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากลพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน จึงได้นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาประยุกติใช้ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงานทุกคนในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  1. เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลของทุกฝ่ายงานในการฟื้นคืนธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับขั้นต่ำสุดของบริการ การรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการรับคำร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน แทนบริษัทประกันภัย
   
  เป้าหมาย :
  ให้สามารถใช้ข้อมูลของทุกฝ่ายงานได้ 100% ในระยะเวลาเป้าหมายการฟื้นคืนธุรกิจภายใน 2 วัน
  2.
  เพื่อฟื้นคืนธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับขั้นต่ำสุดของบริการ การรับประกันภัย การรับคำร้องขอคำเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในระหว่างเกิดการหยุดชะงัก 
   
  เป้าหมาย :
  ให้บริการ การรับประกันภัย การรับคำร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ 100% ในระยะเวลาเป้าหมายการฟื้นคืนธุรกิจภายใน 2 วัน
  3.
  เพื่อฟื้นคืนธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับขั้นต่ำสุดของบริการ การรับคำร้องขอคำเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน แทนบริษัทประกันภัย ในระหว่างเกิดการหยุดชะงัก
   
  เป้าหมาย :
  ให้บริการ การรับคำร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน แทนบริษัทประกันภัยได้ 100% ในระยะเวลาเป้าหมายการฟื้นคืนธุรกิจภายใน 2 วัน