•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
   

  ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย  พ.ร.บ.  เกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่  1 เมษายน  2563

   

  ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครอง หากได้รับความเสียหาย แก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายดังนี้

   
     

  กรณี  ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย  บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง  แต่ไม่เกิน

  80,000  บาทต่อหนึ่งคน

  กรณี  สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง   บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน

  200,000 - 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
  (กรณีสูญเสียอวัยวะ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
  กรณี เสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000  บาทต่อหนึ่งคน
  กรณี ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (คนไข้ใน) บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน   วันละ  200 บาท  (จำนวน รวมกันไม่เกิน 20 วัน)
     
   

  ค่าเสียหายเบื้องต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้

   
     
  กรณี ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน   30,000 บาทต่อหนึ่งคน
  กรณี ผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร   บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

  กรณี ผู้ประสบภัยเสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพ  ตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 

  35,000 บาทต่อหนึ่งคน
  (หากเกิดความเสียหาย หลายกรณี รวมกัน จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน )
     
  หมายเหตุ :กรณี ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน  จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
     
   

  การประกันภัย พ.ร.บ. ทำไม ผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย ได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น เท่านั้น?

     
   

  ประกันภัย พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ หากได้รับความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ซึ่งเป็นความรับผิดของผู้ขับขี่ รถคันที่เอาประกันภัยบุคคลที่ได้รับความเสียหายนั้นจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทผู้รับประกันภัยที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้ผู้ถูกกระทำ สำหรับผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะ ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข กรมธรรม์ ดังนี้

  ค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ  คุ้มครองไม่เกิน 30,000.- บาท

  กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะฯ  คุ้มครอง 35,000.- บาท 

  ทั้งสองกรณีรวมกันคุ้มครองไม่เกิน 65,000.- บาท

  หมายเหตุ : หากผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก ก็สามารถไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิดได้