เมื่อประสบภัยจากรถ
 •          หากท่านต้องการใช้บริการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด เพียงแต่นำเอกสารมาให้ครบถ้วน และมาติดต่อที่สาขาใดสาขา หนึ่งของบริษัทกลางฯ ท่านก็จะได้รับการบริการจากพนักงานบริษัทฯ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรม

  •          1. ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง-คือผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง
   •                - บุคคลที่อยู่ในรถ, ผู้ขับขี่
   •                - บุคคลที่อยู่นอกรถ (บุคคลภายนอกถูกละเมิดโดยรถที่ประกันภัย)

  •          2. ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงไม่เกินคนละ 80,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย 300,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

                 2.1 ตาบอด
                 2.2 หูหนวก
                 2.3 เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
                 2.4 สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
                 2.5 เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
                 2.6 จิตพิการอย่างติดตัว
           และหากเสียชีวิตทันที ก็จะได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศพรายละ 300,000 บาท เช่นกัน

  •          3. โรงพยาบาลสามารถรับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดได้

  •          4. การขอรับค่าเสียหายผู้ประสบภัยจะแจ้งขอรับจากบริษัทประกันภัยเองหรือจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หรือ มอบอำนาจให้โรงพยาบาล/สถานพาบาลเป็นผู้รับแทนได้

  •          5. ค่าเสียหายส่วนที่หนึ่งเรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 30,000 บาท ผู้ประสบภัยหรือทายาท จะได้รับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ร้องขอ(เอกสารถูกต้องรับผิดชอบได้) โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความถูกผิด

  •          6. ผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่ และเป็นฝ่ายผิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหาย เบื้องต้นเท่านั้น

  •          7. คุ้มครองเฉพาะชีวิต…ร่างกายเท่านั้น ทรัพย์สินหรือตัวรถไม่เกี่ยว


 
  Link อื่นๆ