•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ข้อมูลสำหรับตัวแทนและนายหน้าประกันภัยของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
     

  สถาบันจัดอบรมใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย

  1. สถาบันประกันภัยไทย www.tiins.com

            - ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 – 3 และ 4 ( 5 ปี ) เป็นต้นไป

  2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) www.oic.or.th

  3. บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด www.srikrungbroker.co.th

  4. บริษัท ดวงเจริญอินเตอร์โบรกเกอร์ จำกัด (หลักสูตร ขอรับ,ต่อ1, ต่อ2, ต่อ3 และต่อ 4 บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย) สมัครอบรมระบบ Online

  5. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แผนการจัดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย และ
      หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 - 4 เป็นต้นไป

             - หลักสูตรขอรับ-ขอต่ออายุใบอนญุ าตฯ ตัวแทน/นายหนา้ฯ ครั้งที่ 1-3 และครั้งที่4 เป็นต้นไป ปี2567

  6. บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด สมัครอบรมระบบ Online

             - เพิ่มเพื่อนที่  @trtn

             - สมัครอบรมระบบ  Online  ผ่าน  Web Ex  Program

             - บริษัท ไทยรีฯ จะมีการแจ้งส่งข่าวผ่านไลน์ทุกกลางเดือนก่อนที่จะมีการอบรมของเดือนถัดไป

  7. Blueventure TPA สมัครอบรมระบบ online

             - เพิ่มเพื่อน @bvth

             - สมัครอบรม online ผ่าน WebEx Meeting

             - บริษัท จะมีการแจ้งส่งข่าวผ่านไลน์