•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
     
   

  กรณีบุคคลทั่วไป  เอกสารที่ต้องเตรียมคือ

   
  1.     1. สำเนาทะเบียนรถ
       2. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวอื่นใดที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เช่น ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น กรณีคนต่างด้าว แสดงหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือเอกสารที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติ หรือเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
     
   

  กรณีนิติบุคคล เอกสารที่ต้องเตรียมคือ

   
  1.     1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตราประทับ(ถ้ามี)  กรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตราประทับ(ถ้ามี)
       2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล (ถ้ามี)

     
   

  กรณีส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  เอกสารที่ต้องเตรียมคือ

   
  1. หนังสือแสดงความจำนงการทำธุรกรรม หรือ หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือหนังสือมอบอำนาจกระทำการแทน
     
   

  กรณีเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่สามารถไปทำ พ.ร.บ.ด้วยตัวเอง และฝากให้คนอื่นไปดำเนินการทำแทน
  เอกสารที่ต้องเตรียมคือ

     
   

  กรณีนิติบุคคล เอกสารที่ต้องเตรียมคือ

   

      1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตราประทับ(ถ้ามี)  กรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตราประทับ(ถ้ามี)
      2.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล (ถ้ามี)
          2.1 หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
          2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
          2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

     
   

  กรณีส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เอกสารที่ต้องเตรียมคือ

   
  1. หนังสือแสดงความจำนงการทำธุรกรรม หรือ หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือหนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ