•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
ISO 9001 
 •            

  นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร และเพิ่มศักยภาพในการทำงานและได้นำระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงานทุกคนในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันและเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องจึงกำหนดนโยบายคุณภาพ ให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

  นโยบายคุณภาพ
  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
  ในบริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนและด้านการรับประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
  ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม

                   
  วัตถุประสงค์คุณภาพ

  • 1. การพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  • 2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
  • 3. ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการ
  • 4. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 5. ฝ่ายบริหารต้องกำกับดูแลการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพ จะมีการดำเนินการและได้รับการปรับปรุง ติดตาม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารให้กับบุคลากรในบริษัทให้เข้าใจในระบบบริหารงานคุณภาพ
  • 6. การปรับปรุงและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 7. การจัดซื้อ จัดจ้าง จากผู้ขายที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ จัดจ้างมีคุณภาพ
  • 8. การบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

                 

  ทั้งนี้บริษัทจะมีการประกาศใช้วัตถุประสงค์คุณภาพ (เป้าหมายคุณภาพ) Quality Objective ซึ่งกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพที่กำหนดไว้