•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • การเบิกประกัน พ.ร.บ.
     

  เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ.
  ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครอง เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. มีดังนี้

     
   

  กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาล

  1. 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
  2. 2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

  หมายเหตุ : บริษัทอาจให้ผู้ประสบภัยแสดงหลักฐานแสดงการเกิดอุบัติเหตุจากรถ หรือประจำวันตำรวจแล้วแต่กรณีเนื่องจาก เงื่อนไขการประกันภัยนี้จะคุ้มครองผู้ประสบภัยที่เกิดอุบัติเหตุ จากการใช้รถคันที่มีประกันภัยไว้กับบริษัทเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้องแจ้งเหตุให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หรือหากมีการกระทำให้มีผู้ประสบภัยจากรถแล้วเป็นความผิดทางอาญาต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยไม่ชักช้า

     
   

  กรณีเบิกค่าชดเชย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

  1. 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
  2. 2. ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล หรือใบสรุปหน้างบ และ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาล
  3. หมายเหตุ : ค่าชดเชยนี้เป็นส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนั้นกรณี ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
     
    กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ
  1. 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
  2. 2. ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ และหลักฐานรับรองแสดงถึง
   การสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร หนังสือรับรองความพิการ
  3. 3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
     
    กรณีเสียชีวิต
    
  1. 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
  2. 2. ใบมรณบัตร
  3. 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
  4. 4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากรถ

  หมายเหตุ : การจ่ายค่าเสียหาย ของบริษัทประกันภัย จะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น หากผู้เสียหายนั้น
  ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลหนึ่ง บุคคลใดที่ท่านไว้วางใจให้มากระทำการแทนได ้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และการจ่ายค่าเสียหายนั้นทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็คให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น

   
    

  คำเตือน : ผู้ใดยื่นขอรับค่าเสียหายโดยทุจริต หรือยื่นหลักฐานอันเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

     
   

  ผู้ประสบภัยจากรถหรือทายาท ของผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิต ที่ต้องการรับเงินค่าสินไหมทดแทน จาก บริษัทกลางฯ
  ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ต้องทำอย่างไร?

    
  1.  ขอให้ ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิต ติดต่อ บริษัทกลางฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ให้บริษัทดำเนินการการโอนเงินค่าสินไหมฯ เข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ประสบภัยหรือ ทายาท ของผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิต
   โดยเตรียมเอกสารดังนี้
  2. 1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ผู้ประสบภัยหรือ ทายาทของผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิต เป็นเจ้าของบัญชี
     หรือภาพหลักฐานจาก Mobile Banking Application
  3. 2. เตรียมเอกสารประกอบ การเบิกค่าสินไหมฯ และลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน
  4. เมื่อบริษัทกลางฯได้รับเอกสารประกอบการเบิกครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัย
   หรือทายาทของผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิต ภายใน 7 วัน โดยจะส่ง SMS แจ้งวันที่โอนเงินให้ ผู้ประสบภัยจากรถทราบล่วงหน้าก่อน 1 วัน​
   
   

  เอกสารการเบิกค่าสินไหมทดแทนของทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต

  กรณีจดทะเบียนสมรส

  ภรรยาเสียชีวิต

             1. สำเนาทะเบียนสมรส

             2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท

             3. สำเนาทะเบียนบ้าน
             4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เสียชีวิต
             5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
             6. ใบมรณบัตร
             7. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
             8. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

  และถ้ามีบุตร / บิดามารดา ของผู้ประสบภัยยังมีชีวิต เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร ของบุตรทุกคน
             2. สำเนาทะเบียนบ้าน
             3. หนังสือให้ความยินยอม
             4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
             5. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา   
             6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทายาทไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
                        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

  • สามีเสียชีวิต 

              1. สำเนาทะเบียนสมรส
             2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
             3. สำเนาทะเบียนบ้าน
              4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เสียชีวิต
             5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
             6. ใบมรณบัตร
             7. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
             8. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

  และถ้ามีบุตร / บิดามารดา ของผู้ประสบภัย ยังมีชีวิต เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร ของบุตรทุกคน
             2. สำเนาทะเบียนบ้าน
             3. หนังสือให้ความยินยอม
             4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
             5. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา
             6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทายาทไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
                        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

   

  กรณีไม่จดทะเบียนสมรส

  • ภรรยาเสียชีวิต (บิดา มารดายังมีชีวิต)

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  บิดา  มารดา
             2. สำเนาทะเบียนบ้าน
             3. ใบมรณะบัตร
             4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เสียชีวิต
             5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
             6. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
             7. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

  และถ้ามีบุตร เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร ของบุตรทุกคน
             2. สำเนาทะเบียนบ้าน
             3. หนังสือให้ความยินยอม
             4. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี)
             5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทายาทไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
                        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

  • สามีเสียชีวิต  (บิดา มารดายังมีชีวิต)

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา
             2. สำเนาทะเบียนบ้าน
             3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เสียชีวิต
             4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
             5. ใบมรณบัตร
             6. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
             7. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

  และถ้ามีบุตร เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร  ของบุตรทุกคน
             2. เอกสารจดรับรองบุตร / คำสั่งศาลให้เป็นบุตรโดยชอบ
             3. สำเนาทะเบียนบ้าน
             4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
             5. หนังสือให้ความยินยอม
             6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทายาทไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
             7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจ

  • กรณี บุตร เสียชีวิต   (บิดา-มารดา จดทะเบียนสมรส)

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เสียชีวิต
             2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
             3. ใบมรณบัตร
             4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา – มารดา   
             5. สำเนาทะเบียนสมรส
             6. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
             7. หนังสือให้ความยินยอม
             8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทายาทไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
             9. สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

  • กรณี บุตร เสียชีวิต (บิดา-มารดา ไม่จดทะเบียนสมรส)

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เสียชีวิต
             2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
             3. ใบมรณบัตร
             4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา
             5. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
             6. หนังสือให้ความยินยอม
             7. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทายาทไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
             8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ