•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหาร         
 • นางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ
  นายกรวิชญ์ สกุลตัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  นายประยูร ภู่แส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  นายกรวิชญ์ สกุลตัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
   
  นายกิตติ จาระวรรโณ
ผู้อำนวยการอาวุโส 
สำนักตรวจสอบ
  นางสาวสุรัตน์ รุ่งอารี 
ผู้อำนวยการอาวุโส 
สำนักกรรมการผู้จัดการ
  นางสาวเพ็ญสุดา อุสาหพานิช 
ผู้อำนวยการอาวุโส 
สำนักบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติตามกฏหมายกฏระเบียบ
  นางสาวธารินี ปานเขียว 
ผู้อำนวยการอาวุโส 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
  นางสาวดวงพร ศรีว่องไทย 
ผู้อำนวยการอาวุโส 
ฝ่ายบริหารอัตราและการรักษาพยาบาล
  นางสาวนิศา เซียรเตชากุล
ผู้อำนวยการอาวุโส 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  นางสาวนิศา เซียรเตชากุล
ผู้อำนวยการอาวุโส 
ฝ่ายลงทุน
  นางสาวนิศา เซียรเตชากุล
ผู้อำนวยการอาวุโส 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  นางสุนันทา เอียดเจริญ
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดชื้อ
  นายเกษม สังข์ภิรมย์
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายรับประกันและการตลาด
  นายชนัน นิธิธรรมวัตร
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  นายณัฏฐปคัลย์ สลับแสง
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   
  นายวสิทธิ์ ล่ำซำ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาระบบงาน
  นายจักรวาล วรธำรง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดการฐานข้อมูล
  นางสาวสายจิตร์ สินปรุ
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารภาคกรุงเทพและปริมณฑล
  นายเดชาโซต แสงศรี
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารภาคกลางและตะวันออก
  นายวิรัช วิสุทธิ์วัฒนาศักดิ์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  นายธานินทร์ วงศ์รักไทย
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารภาคเหนือ
  นายเดชาโซต แสงศรี
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารภาคกลางและตะวันออก