• ร่วมการประชุมสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม E6 : ด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ครั้งที่ 1 / 2560
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมการประชุมสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม E6 : ด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ครั้งที่ 1 / 2560 ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ