• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมสัมมนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาและจัดนิทรรศการ ประจำปี2560 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน" ซึ่งจัดโดยกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ