• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมสัมมนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีแถลงข่าวกิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์" และกิจกรรม "ตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคน ในระบบรถโดยสารประจำทาง" ซึ่งจัดโดยกรมการขนส่งทางบก ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก