• พิธีมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น e – Claim Awards 2016
     

     

       
     

              สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น e - Claim Awards 2016 และการให้บริการ PA&HA Gateway ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 175 รางวัล ให้แก่โรงพยาบาลและเครือข่ายมูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย บริษัทประกันภัยและบุคคล ผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศที่บันทึกข้อมูลในระบบดีเด่นทางด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ e–Claim(ระบบสินไหมอัตโนมัติ)และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ e–Claim ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการให้บริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริงโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง Le Concorde Ballroom โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร