• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง”
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง" ร่วมกับผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า 50 องค์กร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการ “สร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร