• บริษัทกลางฯ ร่วมประชุมเสวนาสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเปิดตัวโครงการ 20 ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมประชุมเสวนาสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ และพิธีแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการ 20 ตำบลต้นแบบ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยบริษัทกลางฯ ร่วมเสวนาในประเด็นมาตรการองค์กรสู่มาตรการชุมชนในพื้นที่ 20 ตำบลต้นแบบลดเสี่ยง ณ ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี