• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทุกสาขา ทั่วประเทศ
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก 2 สถาบัน ได้แก่ UKAS (ระบบงานมาตรฐานสากลของประเทศอังกฤษ) และ NAC (ระบบงานมาตรฐานของประเทศไทย) โดยมีขอบข่ายการรับรองในเรื่องการจัดการสินไหมทดแทนและการรับประกันภัย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงการบริการและการสนับสนุนธุรกิจประกันภัยทั้งระบบทั่วประเทศ โดยการได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันภัย ถึงขีดความสามารถในการให้บริการผู้ประสบภัยด้วยมาตรฐานสากลเดียวกันทุกสาขาของบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล รัชดาภิเษก