• พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร บริษัทกลางฯ รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙
     

     

       
     

              สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับมอบรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานในพิธี โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมประเทศชาติอย่างยั่งยืน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์