• บริษัทกลางฯ ร่วมประชุมสัมมนา “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 11,เขต 12 ที่จังหวัดตรัง
     

     

       
     

               บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมประชุมสัมมนา“สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 11,เขต 12 (ชู“กันตัง”จ.ตรัง พื้นที่ต้นแบบ ดึงท้องถิ่น-ชุมชน ร่วมแก้ไขวิเคราะห์จุดเสี่ยง ลดเจ็บตายเป็นศูนย์ ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) ซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง