• โครงการพัฒนาระบบการประเมินความรู้และคลังข้อสอบกฎหมายจราจร โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
     

     

       
     

               บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการประเมินความรู้และคลังข้อสอบกฎหมายจราจร โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจรให้มีความถูกต้องได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ สามารถเข้าถึงและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจัดโดยกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น ณ ห้องแสงสิงแก้ว วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ