• บริษัทกลางฯ ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก South-East Asia Ministerial Meeting : Accelerating Actions for Implementation of Decade of Action for Road Safety เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนถนน ณ โรงแรม Hilton Arcadia Phuket จังหวัดภูเก็ต