• เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) ร่วมกับแกร็บ ประเทศไทย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร