• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น)
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคยอดเยี่ยม (Call Center) ระดับ”ดีเด่น” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ซึ่งบริษัทกลางฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบธุรกิจที่มีหน่วยงานบริการลูกค้า ศูนย์รับเรื่องและแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคยอดเยี่ยมภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่กำหนด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร