• ประชุม CEO Breakfast and Lunch Talk 2018. Transforming the industry towards the new era
     

     

       
     

             บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ และในฐานะอุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมการประชุมCEO Breakfast & Lunch Talk 2018 : Transforming the Industry Towards New Era ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยเป็นการประชุมที่เชิญCEOและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยและเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยมีนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ