• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บรรยายให้ความรู้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับจเรตำรวจ
     

     

       
     

    บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในหัวข้อเรื่อง “อุบัติเหตุทางถนน” ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ในฐานะเป็นผู้ตรวจราชการสถานีตำรวจทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานจเรตำรวจ