• งานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2561
     

     

       
     

    นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะอุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมเวทีเสวนาเรื่อง "ร่วมมือ ร่วมใจสู่อาเซียนที่ปลอดภัย : บทเรียนสู่การพัฒนา” ในงาน“วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2561” ที่จัดขึ้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสภากาชาดไทย สภากาชาด สำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) THAIPBS และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้และความตระหนักด้านการจัดการภัยพิบัติอันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมรามาการ์เด้นส์