• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประชุมความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยทางถนนกับรัฐบาลเบลเยี่ยม
     

     

       
     

    บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมการประชุมความปลอดภัยทางถนน ความท้าทายในสังคมไทยและราชอาณาจักรเบลเยี่ยม การแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐบาลของทั้งสองประเทศ : “Road Safety, a major challenge for Thai and Belgian societies, exchange of good practices between publics sector actors from both countries” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนของทั้งสองประเทศ นำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนเดินทางโดยสวัสดิภาพ และปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย