• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
     

     

       
     

    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดย นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุม 352 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มอบสื่อรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ให้กับพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เพื่อใช้ในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”