•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ประชุม 6th COB Working Group Meeting และ COB-TFWG Joint Consultative Meeting
   

   

     
   

  สำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ (Thailand National Bureau of Insurance) โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะรองประธานสภาสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งอาเซียน และหัวหน้าคณะทำงานเข้าร่วมประชุม 6th Council of Bureaux Working Group Meeting และ COB-TFWG Joint Consultative Meeting ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งบรูไนดารุซซาลาม (Brunei Insurance Takaful Association (BITA)) ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และการสนับสนุนจาก ASEAN Insurance Council (AIC) โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจาก ASEAN Insurance Council เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ Council of Bureaux (COB) มีการจัดประชุมในรูปแบบ Joint Consultative Meeting ร่วมกับ ASEAN Transport Facilitation Working Group - TFWG ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงคมนาคมของทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามพิธีสาร 5 และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ ภาคประกันภัยอาเซียน ในการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการประกันภัยรถผ่านแดนอย่างเป็นรูปธรรม ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน