•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ลงนาม MOU เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร
   

   

     
   

             ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร โดยมีพลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนาม เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน การปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับหรือโดยสารรถยนต์ รวมถึงส่งเสริมให้มีวินัยและปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดความสูญเสีย ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน