•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   

   

     
   

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน “โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายให้ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้านความปลอดภัยทางถนนที่เข้าร่วมประชุม พร้อมให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำข้อเสนอแผนงานและบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยภายในงาน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น