\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ
   

   

     
   

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ เป็นปีที่ 2 โครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีแผนงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรให้กับสังคมไทย ได้มีการกำหนดเป้าหมายลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน ตามเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.Thairsc.com และมีการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่สายงานจราจรที่สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการคัดเลือกและมอบรางวัลให้ข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในงานจราจรและหน่วยงาน

  ในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของโครงการฯ ส่งผลให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งประเทศ ได้ถึง 1,550 ราย จากค่าเฉลี่ยเป้าหมาย 3 ปีย้อนหลัง สามารถลดการเสียชีวิตได้ร้อยละ 11.21 ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 เป็นปีที่ 2 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และบริษัทกลางฯ ได้สนับสนุนเป็นเงินรางวัลในโครงการดังนี้ รางวัลประเภทบุคคลเน้นหลัก 5S ได้แก่ SMILE(ยิ้มแย้มแจ่มใส),SMART(มีบุคลิกภาพที่ดี),SALUTE(ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพให้เกียรติ),SERVICE MIND(ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการสาธารณะ) และSTANDARD(ยกระดับมาตรฐานการทำงาน ความรู้เทคโนโลยี ความเสมอภาค)

  รางวัลประเภทหน่วยงานเน้นการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดการเจ็บตายทางถนน โดยมีตัวชี้วัดจำนวนผู้เสียชีวิตต้องลดลงไม่น้อยกว่า 5% ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thairsc,จำนวนการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งด่านจากระบบ TPCC,จำนวนการกวดขันวินัยจราจรจากระบบ TPM มากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง และในปีนี้ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาได้แก่รางวัล“นวัตกรรมดีเด่น”เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และทำให้ประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนนเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป