การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ. แทนทุกบริษัทประกันภัย 
  •  

           ไม่ว่าท่านจะมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัทใด ผู้ประสบภัย ทายาท ผู้รับมอบอำนาจ หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาล ผู้รักษาพยาบาลสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทน จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด


 
  Link อื่นๆ